Konkrete, trivselsskabende redskaber

Resiliens – Foredrag – Workshops

Er I nysgerrig på begrebet resiliens? Book et foredrag og workshop, der indeholder præsentation og træning af strategier til bl.a. at håndtere og frigøre sig fra uønskede tanker og følelser. Deltagerne vil blive præsenteret for hvorledes man er i stand til at sortere i, hvilke tanker man vil handle på, og hvilke man vil lade passere – styre sin opmærksomhed og evnen til at flytte den.

Resiliens

Resiliens begrebet præsenteres og foldes ud. Deltagerne vil opleve en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i arbejdslivet.

Der er mulighed for at vælge en af følgende resiliensfaktorer:

 • Tænkning & problemløsning
 • Karakterstyrker
 • Optimisme
 • Relationer
 • Positive emotioner
 • Selvregulering
 • Kommunikation

Hvorfor arbejde med resiliens:

 • For at udvikle fleksibilitet i tænkning.
 • For at kunne frigøre sig fra uønskede tanker og følelser.
 • For at kunne regulere og kontrollere tanker og følelser.
 • For at kunne stoppe op og tænke inden handling.
 • For at udvikle evnen til at håndtere modgang i livet.
 • For at styrke evnen til at danne relationer og indgå i fællesskaber.
 • For at skabe bevidsthed om egne karakterstyrker og hvorledes
  disse mobiliseres.

Novo Nordisk workshop

Scan Group workshop

”Martin udfoldede resiliensbegrebet gennem oplæg, små opgaver til lærerne, dialog og løbende opsamling. Intensiteten og koncentrationen blev holdt under hele forløbet.”

”Martin besøgte Kanonskolen på et lærermøde. Vi fik to intense, nærværende timer med fokus på resiliens. Martin evnede at sætte sin egen erfaring, livshistorie og sit teoretiske bagkatalog i relation til de unge vi arbejder med – og til det felt vores hverdag på Kanonskolen udspiller sig i.”

Lærerne sagde efterfølgende:

”Dybt inspirerende”, ”Fedt at Martin er så konkret, og giver os redskaber vi kan bruge med det samme”, ”Martin udstråler ro og sikkerhed” og – ”Kan han komme igen?” Og det skal han helt sikkert!”

Robustheds træning

Har din virksomhed brug for nye strategier til træning af håndtering af mentale udfordringer i arbejdslivet? Kom til robusthed seminar, foredrag og workshop

Vi tilbyder et 60 min. foredrag om strategiske værktøjer, der kan bidrage til at håndtere et stresset arbejdsliv, mentale udfordringer og øge den daglige trivsel. Foredraget indeholder en kort præsentation af fem robusthedsfaktorer, som alle kan styrke håndtering af modgang og øge trivslen i arbejdslivet.

Få viden om:

 • Følelser og high performance
 • Fleksibel tænkning og problemløsning
 • Relationer og kommunikation
 • Selvbeherskelse
 • Karakterstyrker
 • Værdier og målsætning

Foredragsholderen vil præsentere praktiske eksempler fra hverdagen, hvor robusthedsfaktorerne kan anvendes og skabe trivsel. Dette foredrag kan give inspiration til en efterfølgende 3 timers workshop eller et dagseminar. Deltagelse ved disse kan give deltagerne mulighed for tilegnelse af strategiske værktøjer, der kan bidrage til at håndtere et stresset arbejdsliv, øge den daglige trivsel og styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Pris:
5700 kr. ekskl. moms. Priser er eksklusiv eventuel kørsel og bro/færge, som afregnes efter statens takster.

Ønsker du at styrke dine medarbejderes indre styrke og robusthed? Har du medarbejdere, som har brug for nye strategier til at håndtere et stresset arbejdsliv, mentale udfordringer og ønsker konkrete brugbare trivselsskabende redskaber – kan en 3 timers inspirerende workshop på din virksomhed bidrage til at klæde ledere og medarbejdere på til at igangsætte positive forandringsprocesser.

Workshoppen indeholder præsentation af robusthedsfaktorer og resiliensskabende aktiviteter. Der udvælges en eller flere robusthedsfaktor, som bliver omdrejningspunktet i workshoppen. Deltagerne skal være aktive og forsøge sig med konkrete redskaber, der kan støtte op om håndtering af oplevet modgang og kan være trivselsskabende. Hensigten med træningen af den udvalgte robusthedsfaktor er, at medarbejderne/teams’ne bevidstgøres om egen indre styrke og robusthed og tilegner sig metoder til bedre at kunne håndtere modgang i arbejdslivet og skabe trivsel.

Deltagerne kan få mulighed for at drage bekendtskab med træning af positive følelser, selvtillid og optimisme, der kan skabe rammer for håndtering af udfordringer og modgang i deres arbejdsliv. I workshoppen vil deltagerne få mulighed for at blive præsenteret for metoder, der kan kultivere positive følelser i både arbejdsmæssige og private kontekster. Medarbejderne vil få mulighed for at stifte bekendtskab med praktiske træningsøvelser.

Inden afvikling af en workshop vil vi besøge jer og udarbejde en analyse af medarbejdernes oplevede modgang og ønsker om forandringer for derefter at fastlægge, hvilke robusthedsfaktorer, der skal sættes i spil ved workshoppen.

Vi tilbyder at afvikle en f.eks. 3 timers workshop i din virksomheds lokaler i et ønsket tidsrum.

En af følgende robusthedsfaktorer tilbydes ved workshops:

Følelser og high performance
– Træning af evnen til at opbygge et fundament af positive emotioner.
– Strategier for uønskede tanker og følelser.
– Bevidstgørelse af FLOW.

Fleksibel tænkning og problemløsning
– Træning af fleksibel tænkning.
– Træne evnen til at forstå sammenhæng mellem tanker og følelser.
– Analysere mentale udfordringer.
– Analysere egne følelser og overbevisninger/tankerforklaringsstile og arbejde med redskaber for håndtering af disse.

Relationer og kommunikation
– Træning af responsstile.
– Kommunikationscirklen
– Analyse af kommunikationsformer og træning af positiv kommunikation.

Selvbeherskelse
– Træning af evnen til at regulere og kontrollere følelser, impulser og behov og forblive rolige under pres.
– Træning af redskaber, der kan hjælpe til med at håndtere følelser som angst, vrede og skuffelse.
– Skabe forståelse for at kunne rumme og forstå egne og andres følelser.

Karakterstyrker
– Bevidstgørelse af egne og/eller teamets karakterstyrker.
– Udarbejdelse af handleplan for hvorledes egne eller teamets karakterstyrker anvendes i skabelsen af det robuste team.
– Arbejde med målsætning. 

Værdier og målsætning
– Den værdistyret vej
– Den følelsesstyret vej
– Mission og gameplan

Hvis ovenstående har interesse for din virksomhed, vil vi tilbyde at sammensætte en workshop, som tilgodeser din virksomheds behov i en travl dagligdag. Workshoppen kan afvikles som et en-times frokostmøde fordelt over tre dage eller en anden ønsket form. Skriv venligst, hvorledes I ønsker workshoppen afviklet i virksomheden.

Fire uger efter afviklingen af workshoppen – ”træning af en robusthedsfaktor” tilbyder vi coaching af og feedback for deltagerne via Skype video calls eller Facetime. Denne service er en tilkøbsmulighed, der prissættes efter antal medarbejdere. 

Pris: 7.850 kr. eksl. moms (inkl. træningsøvelser, undervisningsmateriale, analyse) ved en samlet tre timers workshop. Hvis workshoppen vælges opdelt eller andet aftales prisen i forhold til ydelsen. Prisen er eksklusiv eventuel kørsel og bro/færge som afregnes efter statens takster.

Resiliens i arbejdslivet
Styrk det psykiske arbejdsmiljø

Har din virksomhed brug for nye strategier til at øge trivslen og igangsætte positive forandringsprocesser i arbejdslivet? At skabe trivsel kan trænes og udvikles gennem resiliensskabende aktiviteter. Disse aktiviteter præsenterer vi gennem vores mange workshops.

FOR ALLE, DER ARBEJDER MED TRIVSEL OG TRÆNGER TIL NY INSPIRATION FOR STYRKELSE AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. OPNÅ ØGET TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE GENNEM RESILIENSSKABENDE AKTIVITETER.

Workshop og foredrag

Ved samtlige workshops og foredrag vil resiliensbegrebet præsenteres og foldes ud. Deltagerne vil opleve en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i arbejdslivet. Der er mulighed for at vælge en af følgende resiliensfaktorer ved en workshop:

 • Positive emotioner
 • Relationer
 • Kommunikation
 • Karakterstyrker
 • Nysgerrighed
 • Selvkontrol
 • Fleksibel tænkning & optimisme

Deltagerne skal være aktive og forsøge sig med konkrete redskaber, der kan være trivselsskabende. Hensigten er at deltagerne tilegner sig metoder til at skabe trivsel.
Inden afvikling af en workshop vil vi kontakte virksomheden og udarbejde en analyse af oplevede udfordringer i forhold trivslen og ønske om forandringer, for derefter at fastlægge, hvilke resiliensfaktorer, der skal sættes i spil ved workshoppen.

Positive emotioner – ny energi

Hvordan er stemningen hos jer? Trænger I til at løfte stemningen i organisationen? I denne workshop arbejder vi med jeres relationer og håndtering af forskellighed, opgaver og samarbejde. Vi arbejder med bevidstgørelse om, hvorledes den enkelte kan skabe positive følelser for sig selv og for teamet. Deltagerne får indsigt i egen person og styrker

Relationer

Resiliensfaktoren: relationer defineres som en modstandskraft imod modgangsoplevelser. Vi søger instinktivt positive relationer, som kan være med til at skabe trivsel. Kombinationen af positive emotioner, meningsfuldhed og gode relationer kan øge trivsel i arbejdslivet. Deltagerne vil under dette workshop arbejde med praktiske strategiske værktøjer til at styrke relationer i formelle og uformelle netværk. Deltagerne vil arbejde med værktøjer til at skabe det robuste team.

Kommunikation

I dette workshop vil vi arbejde med at lære at lytte åbent og opmærksomhed, samt med at lære stille spørgsmål som åbner kommunikationen. Deltagerne vil under dette workshop aktiv træne forskellige responsstile og skabe en bevidstgørelse af, hvilken betydning disse har for relationen til andre. Træning af responsstile vil styrke deltagernes evne til at tilpasse deres kommunikation til konteksten og forbedre kvaliteten af interaktionen i gruppen. Deltagerne vil blive præsenteres for strategiske værktøjer, der styrker evnen til at anvende rette spørge- og lytte teknik.
Målet er, at deltagerne får strategiske værktøjer med henblik på træning af at kunne skabe en åben, positiv og konstruktiv samtale ved forskellige kommunikationsformer.

”Training and awareness of thought traps using the ABC model during the workshop made me aware of my thought traps and how they affect my behavior”

“Inspirerende teoretisk input om, hvordan man skaber holdånd”

”Workshoppen gav mig indsigt i, at personalegruppen løfter i flok til gavn for egen/såvel som firmaets udvikling”

”Our team were able to commit to the workshop. It definitely started a good atmosphere in the department”

Karakterstyrker

Opdag dine styrker og ressourcer

Individuelle karakterstyrker er relateret til de overordnede positive erfaringer som livstilfredshed, trivsel og mening i livet. Trivsel i arbejdslivet opstår ved at identificere og dyrke medarbejdernes mest fundamentale styrker og bruge dem dagligt. I denne workshop fokuserer vi på den enkelte medarbejder, på teamets karakterstyrker og evnen og mulighed for at skabe mening i arbejdslivet. Vi vil gennem praktiske træningsøvelser få indsigt i egne karakterstyrker, og hvordan disse mobiliseres i svære valgsituationer. Deltagerne vil indarbejde strategier, der vil støtte op om at kunne ”skrue” mere op/ned for sine eller teamet karakterstyrker. Deltagerne vil afvikle en VIA karakterstyrketest, som giver indsigt i egne og teamets karakterstyrker, samt hvordan disse mobiliseres i svære valgsituationer.

Resiliens

At møde modstand med nysgerrighed

Vi bevæger os konstant. Vi modtager input fra hele verden på nettet; fra kolleger; fra andre virksomheder – vores land bliver mere og mere multikulturelt. Nogle gange inspireres vi, andre gange provokeres vi.

I denne workshop kommer vi til at arbejde med professionel nysgerrighed. Vi skal fokusere på afkodning, på at lære, på at give fra os, og på at udveksle viden – for at kunne udvikle og fremme egen potentialer for vækst.

Selvkontrol

At kunne kontrollere følelser og impulser

Selvregulering handler om evnen til at regulere og kontrollere følelser og kunne forblive rolige under pres . At beherske følelser påvirker den måde vi interagerer med andre, måden vi løser problemstillinger. Træning af selvregulering vil styrke deltageres evne til at stoppe op og tænke inden de handler. Under dette workshop vil vi arbejde med strategier der kan styrke deltagernes opmærksomhed, koncentration og øger evnen til at være bevidst nærværende i arbejdslivet. Træning af selvregulering vil styrke et mere positivt selvbillede.

Fleksibel tænkning & optimisme

Fleksibel tænkning handler om, hvordan vi ved at ændre vores tanker kan ændre vores følelser. Book et foredrag og workshop, der indeholder præsentation og træning af strategier til at håndtere og frigøre sig fra uønskede tanker og følelser. Deltagere vil arbejde med redskaber, der kan hjælpe til med at få øje på tankemønstre og blive mere analytiske ved at reflektere over, hvordan man tænker. Vi vil under dette workshop præsenteret strategier for hvordan, man er i stand til at sortere i, hvilke tanker man vil handle på, og hvilke man vil lade passere – styre sin opmærksomhed og evnen til at flytte den. Deltagerne vil arbejde med at kunne udvikle fleksibilitet i egen tænkning ved at sætte ord på og forholde sig analyserende til egne tanker, følelser og overbevisninger. Deltagere vil blive præsenteres for strategiske værktøjer der støtter op om at tænke optimistisk, når de oplever modgang.

Send us mail

0 + 8 = ?

© Copyright Robusthed-MLC | E-mail: indrestyrke@robusthed-mlc.dk | Tlf.: (+45) 26 20 05 27

Resiliens Træneruddannelsen 2023 på Comwell Roskilde

X