Styrk det psykiske arbejdsmiljø

Resiliens i arbejdslivet

Har din virksomhed brug for nye strategier til at øge trivslen og igangsætte positive forandringsprocesser i arbejdslivet? At skabe trivsel kan trænes og udvikles gennem resiliensskabende aktiviteter. Disse aktiviteter præsenterer vi gennem vores mange workshops.

FOR ALLE, DER ARBEJDER MED TRIVSEL OG TRÆNGER TIL NY INSPIRATION FOR STYRKELSE AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. OPNÅ ØGET TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE GENNEM RESILIENSSKABENDE AKTIVITETER.

Workshop og foredrag

Ved samtlige workshops og foredrag vil resiliensbegrebet præsenteres og foldes ud. Deltagerne vil opleve en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i arbejdslivet. Der er mulighed for at vælge en af følgende resiliensfaktorer ved en workshop:

  • Positive emotioner
  • Relationer
  • Kommunikation
  • Karakterstyrker
  • Nysgerrighed
  • Selvkontrol
  • Fleksibel tænkning & optimisme

Deltagerne skal være aktive og forsøge sig med konkrete redskaber, der kan være trivselsskabende. Hensigten er at deltagerne tilegner sig metoder til at skabe trivsel.
Inden afvikling af en workshop vil vi kontakte virksomheden og udarbejde en analyse af oplevede udfordringer i forhold trivslen og ønske om forandringer, for derefter at fastlægge, hvilke resiliensfaktorer, der skal sættes i spil ved workshoppen.

Positive emotioner – ny energi

Hvordan er stemningen hos jer? Trænger I til at løfte stemningen i organisationen? I denne workshop arbejder vi med jeres relationer og håndtering af forskellighed, opgaver og samarbejde. Vi arbejder med bevidstgørelse om, hvorledes den enkelte kan skabe positive følelser for sig selv og for teamet. Deltagerne får indsigt i egen person og styrker

Relationer

Resiliensfaktoren: relationer defineres som en modstandskraft imod modgangsoplevelser. Vi søger instinktivt positive relationer, som kan være med til at skabe trivsel. Kombinationen af positive emotioner, meningsfuldhed og gode relationer kan øge trivsel i arbejdslivet. Deltagerne vil under dette workshop arbejde med praktiske strategiske værktøjer til at styrke relationer i formelle og uformelle netværk. Deltagerne vil arbejde med værktøjer til at skabe det robuste team.

Kommunikation

I dette workshop vil vi arbejde med at lære at lytte åbent og opmærksomhed, samt med at lære stille spørgsmål som åbner kommunikationen. Deltagerne vil under dette workshop aktiv træne forskellige responsstile og skabe en bevidstgørelse af, hvilken betydning disse har for relationen til andre. Træning af responsstile vil styrke deltagernes evne til at tilpasse deres kommunikation til konteksten og forbedre kvaliteten af interaktionen i gruppen. Deltagerne vil blive præsenteres for strategiske værktøjer, der styrker evnen til at anvende rette spørge- og lytte teknik.
Målet er, at deltagerne får strategiske værktøjer med henblik på træning af at kunne skabe en åben, positiv og konstruktiv samtale ved forskellige kommunikationsformer.

”Training and awareness of thought traps using the ABC model during the workshop made me aware of my thought traps and how they affect my behavior”

Medarbejder, Novo Nordisk

“Inspirerende teoretisk input om, hvordan man skaber holdånd”

Medarbejder, Scan-Group A/S

”Workshoppen gav mig indsigt i, at personalegruppen løfter i flok til gavn for egen/såvel som firmaets udvikling”

Medarbejder, Scan-Group A/S

”Our team were able to commit to the workshop. It definitely started a good atmosphere in the department”

Medarbejder, Novo Nordisk

Karakterstyrker – opdag dine styrker og ressourcer

Individuelle karakterstyrker er relateret til de overordnede positive erfaringer som livstilfredshed, trivsel og mening i livet. Trivsel i arbejdslivet opstår ved at identificere og dyrke medarbejdernes mest fundamentale styrker og bruge dem dagligt. I denne workshop fokuserer vi på den enkelte medarbejder, på teamets karakterstyrker og evnen og mulighed for at skabe mening i arbejdslivet. Vi vil gennem praktiske træningsøvelser få indsigt i egne karakterstyrker, og hvordan disse mobiliseres i svære valgsituationer. Deltagerne vil indarbejde strategier, der vil støtte op om at kunne ”skrue” mere op/ned for sine eller teamet karakterstyrker. Deltagerne vil afvikle en VIA karakterstyrketest, som giver indsigt i egne og teamets karakterstyrker, samt hvordan disse mobiliseres i svære valgsituationer.

Resiliens – at møde modstand med nysgerrighed

Vi bevæger os konstant. Vi modtager input fra hele verden på nettet; fra kolleger; fra andre virksomheder – vores land bliver mere og mere multikulturelt. Nogle gange inspireres vi, andre gange provokeres vi.

I denne workshop kommer vi til at arbejde med professionel nysgerrighed. Vi skal fokusere på afkodning, på at lære, på at give fra os, og på at udveksle viden – for at kunne udvikle og fremme egen potentialer for vækst.

Selvkontrol – at kunne kontrollere følelser og impulser

Selvregulering handler om evnen til at regulere og kontrollere følelser og kunne forblive rolige under pres . At beherske følelser påvirker den måde vi interagerer med andre, måden vi løser problemstillinger. Træning af selvregulering vil styrke deltageres evne til at stoppe op og tænke inden de handler. Under dette workshop vil vi arbejde med strategier der kan styrke deltagernes opmærksomhed, koncentration og øger evnen til at være bevidst nærværende i arbejdslivet. Træning af selvregulering vil styrke et mere positivt selvbillede.

Fleksibel tænkning & optimisme

Fleksibel tænkning handler om, hvordan vi ved at ændre vores tanker kan ændre vores følelser. Book et foredrag og workshop, der indeholder præsentation og træning af strategier til at håndtere og frigøre sig fra uønskede tanker og følelser. Deltagere vil arbejde med redskaber, der kan hjælpe til med at få øje på tankemønstre og blive mere analytiske ved at reflektere over, hvordan man tænker. Vi vil under dette workshop præsenteret strategier for hvordan, man er i stand til at sortere i, hvilke tanker man vil handle på, og hvilke man vil lade passere – styre sin opmærksomhed og evnen til at flytte den. Deltagerne vil arbejde med at kunne udvikle fleksibilitet i egen tænkning ved at sætte ord på og forholde sig analyserende til egne tanker, følelser og overbevisninger. Deltagere vil blive præsenteres for strategiske værktøjer der støtter op om at tænke optimistisk, når de oplever modgang.

PRAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER

Et 3 timers foredrag, workshop kan afvikles i forbindelse med et personalemøde, en temadag eller en del af et udviklingsforløb. I vælger en resiliensfaktor, som vil tage udgangspunkt i jeres arbejdsliv, og som kommer til at forme dagsordenen. Et længere workshop kan inddrage flere elementer, og der kan aftales opfølgning.

Pris:
Prisen er afhængig af længden af workshops og er inkl. forberedelse, undervisningsmateriale, afvikling af test, analyse og fremlæggelse af resultat.

Send us mail

0 + 7 = ?

© Copyright Robusthed-MLC | E-mail: indrestyrke@robusthed-mlc.dk | Tlf.: (+45) 26 20 05 27