Konkrete, trivselsskabende redskaber

Resiliens – Foredrag – Workshops

Er I nysgerrig på begrebet resiliens? Book et foredrag og workshop, der indeholder præsentation og træning af strategier til bl.a. at håndtere og frigøre sig fra uønskede tanker og følelser. Deltagerne vil blive præsenteret for hvorledes man er i stand til at sortere i, hvilke tanker man vil handle på, og hvilke man vil lade passere – styre sin opmærksomhed og evnen til at flytte den.

Resiliens

Resiliens begrebet præsenteres og foldes ud. Deltagerne vil opleve en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i arbejdslivet.

Der er mulighed for at vælge en af følgende resiliensfaktorer:

 • Tænkning & problemløsning
 • Karakterstyrker
 • Optimisme
 • Relationer
 • Positive emotioner
 • Selvregulering
 • Kommunikation

Hvorfor arbejde med resiliens:

 • For at udvikle fleksibilitet i tænkning.
 • For at kunne frigøre sig fra uønskede tanker og følelser.
 • For at kunne regulere og kontrollere tanker og følelser.
 • For at kunne stoppe op og tænke inden handling.
 • For at udvikle evnen til at håndtere modgang i livet.
 • For at styrke evnen til at danne relationer og indgå i fællesskaber.
 • For at skabe bevidsthed om egne karakterstyrker og hvorledes
  disse mobiliseres.

Praktiske omstændigheder

Et 2 timers foredrag, workshop kan afvikles i forbindelse med et lærerrådsmøde, pædagogisk rådsmøde, temadag eller en del af et udviklingsforløb. I vælger en resiliensfaktorer, som vil tage udgangspunkt i jeres arbejdsliv, og kommer til at forme dagsordenen.

Pris:
Timeprisen er 850 kr. (ekskl. moms). Prisen er inkl. forberedelse, undervisningsmateriale, afvikling af test, analyse og fremlæggelse af resultat. Der skal derudover tillægges transport udgifter.

Direktør – konsulentfirmaet “Robusthed – MLC”.
Cand. Mag. i Psykologi.

Mail: indrestyrke@robusthed-mlc.dk
Mobil: 26 20 05 27
Hjemmeside: www.robusthed-mlc.dk
Facebook: Indre styrke og robusthed
Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/indrestyrkeogrobusthed

Forskningen bag karakterstyrker vil blive præsenteret og deltagerne vil afvikle en VIA karakterstyrketest, som giver indsigt i egne og teamets karakterstyrker, samt hvordan disse mobiliseres i svære valgsituationer.

”Martin udfoldede resiliensbegrebet gennem oplæg, små opgaver til lærerne, dialog og løbende opsamling. Intensiteten og koncentrationen blev holdt under hele forløbet.”

Foredrag/workshop, Kanonskolen, Hadsten

”Martin besøgte Kanonskolen på et lærermøde. Vi fik to intense, nærværende timer med fokus på resiliens. Martin evnede at sætte sin egen erfaring, livshistorie og sit teoretiske bagkatalog i relation til de unge vi arbejder med – og til det felt vores hverdag på Kanonskolen udspiller sig i.”

Foredrag/workshop, Kanonskolen, Hadsten

Lærerne sagde efterfølgende:

”Dybt inspirerende”, ”Fedt at Martin er så konkret, og giver os redskaber vi kan bruge med det samme”, ”Martin udstråler ro og sikkerhed” og – ”Kan han komme igen?” Og det skal han helt sikkert!”

Jeppe Holmboe Juul Skoleleder, Kanonskolen, Hadsten

Robustheds træning

Har din virksomhed brug for nye strategier til træning af håndtering af mentale udfordringer i arbejdslivet? Kom til robusthed seminar, foredrag og workshop

60 min. foredrag om indre styrke og robusthed

Vi tilbyder et 60 min. foredrag om strategiske værktøjer, der kan bidrage til at håndtere et stresset arbejdsliv, mentale udfordringer og øge den daglige trivsel. Foredraget indeholder en kort præsentation af fem robusthedsfaktorer, som alle kan styrke håndtering af modgang og øge trivslen i arbejdslivet.

Få viden om:

 • Følelser og high performance
 • Fleksibel tænkning og problemløsning
 • Relationer og kommunikation
 • Selvbeherskelse
 • Karakterstyrker
 • Værdier og målsætning

Foredragsholderen vil præsentere praktiske eksempler fra hverdagen, hvor robusthedsfaktorerne kan anvendes og skabe trivsel. Dette foredrag kan give inspiration til en efterfølgende 3 timers workshop eller et dagseminar. Deltagelse ved disse kan give deltagerne mulighed for tilegnelse af strategiske værktøjer, der kan bidrage til at håndtere et stresset arbejdsliv, øge den daglige trivsel og styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Pris:
5700 kr. ekskl. moms. Priser er eksklusiv eventuel kørsel og bro/færge, som afregnes efter statens takster.

3 timers Workshop – ”træning af en robusthedsfaktor”

Ønsker du at styrke dine medarbejderes indre styrke og robusthed? Har du medarbejdere, som har brug for nye strategier til at håndtere et stresset arbejdsliv, mentale udfordringer og ønsker konkrete brugbare trivselsskabende redskaber – kan en 3 timers inspirerende workshop på din virksomhed bidrage til at klæde ledere og medarbejdere på til at igangsætte positive forandringsprocesser.

Workshoppen indeholder præsentation af robusthedsfaktorer og resiliensskabende aktiviteter. Der udvælges en eller flere robusthedsfaktor, som bliver omdrejningspunktet i workshoppen. Deltagerne skal være aktive og forsøge sig med konkrete redskaber, der kan støtte op om håndtering af oplevet modgang og kan være trivselsskabende. Hensigten med træningen af den udvalgte robusthedsfaktor er, at medarbejderne/teams’ne bevidstgøres om egen indre styrke og robusthed og tilegner sig metoder til bedre at kunne håndtere modgang i arbejdslivet og skabe trivsel.

Deltagerne kan få mulighed for at drage bekendtskab med træning af positive følelser, selvtillid og optimisme, der kan skabe rammer for håndtering af udfordringer og modgang i deres arbejdsliv. I workshoppen vil deltagerne få mulighed for at blive præsenteret for metoder, der kan kultivere positive følelser i både arbejdsmæssige og private kontekster. Medarbejderne vil få mulighed for at stifte bekendtskab med praktiske træningsøvelser.

Inden afvikling af en workshop vil vi besøge jer og udarbejde en analyse af medarbejdernes oplevede modgang og ønsker om forandringer for derefter at fastlægge, hvilke robusthedsfaktorer, der skal sættes i spil ved workshoppen.

Vi tilbyder at afvikle en f.eks. 3 timers workshop i din virksomheds lokaler i et ønsket tidsrum.

En af følgende robusthedsfaktorer tilbydes ved workshops:

Følelser og high performance
– Træning af evnen til at opbygge et fundament af positive emotioner.
– Strategier for uønskede tanker og følelser.
– Bevidstgørelse af FLOW.

Fleksibel tænkning og problemløsning
– Træning af fleksibel tænkning.
– Træne evnen til at forstå sammenhæng mellem tanker og følelser.
– Analysere mentale udfordringer.
– Analysere egne følelser og overbevisninger/tankerforklaringsstile og arbejde med redskaber for håndtering af disse.

Relationer og kommunikation
– Træning af responsstile.
– Kommunikationscirklen
– Analyse af kommunikationsformer og træning af positiv kommunikation.

Selvbeherskelse
– Træning af evnen til at regulere og kontrollere følelser, impulser og behov og forblive rolige under pres.
– Træning af redskaber, der kan hjælpe til med at håndtere følelser som angst, vrede og skuffelse.
– Skabe forståelse for at kunne rumme og forstå egne og andres følelser.

Karakterstyrker
– Bevidstgørelse af egne og/eller teamets karakterstyrker.
– Udarbejdelse af handleplan for hvorledes egne eller teamets karakterstyrker anvendes i skabelsen af det robuste team.
– Arbejde med målsætning. 

Værdier og målsætning
– Den værdistyret vej
– Den følelsesstyret vej
– Mission og gameplan

Hvis ovenstående har interesse for din virksomhed, vil vi tilbyde at sammensætte en workshop, som tilgodeser din virksomheds behov i en travl dagligdag. Workshoppen kan afvikles som et en-times frokostmøde fordelt over tre dage eller en anden ønsket form. Skriv venligst, hvorledes I ønsker workshoppen afviklet i virksomheden.

Fire uger efter afviklingen af workshoppen – ”træning af en robusthedsfaktor” tilbyder vi coaching af og feedback for deltagerne via Skype video calls eller Facetime. Denne service er en tilkøbsmulighed, der prissættes efter antal medarbejdere. 

Pris: 7.850 kr. eksl. moms (inkl. træningsøvelser, undervisningsmateriale, analyse) ved en samlet tre timers workshop. Hvis workshoppen vælges opdelt eller andet aftales prisen i forhold til ydelsen. Prisen er eksklusiv eventuel kørsel og bro/færge som afregnes efter statens takster.

Send us mail

1 + 2 = ?

© Copyright Robusthed-MLC | E-mail: indrestyrke@robusthed-mlc.dk | Tlf.: (+45) 26 20 05 27